پنج‌شنبه, 11 آذر 1400
مصوبات 1400/7/11

بند یکم : لایحه شماره 15287/3 مورخ 1400/6/25 شهرداری قدس ، فروش مقدار 28/25 متر مربع عرصه متعلق به شهرداری باستناد به ماده واحد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و میزان خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/59 شورای انقلاب باستناد به ماده واحد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و میزان خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/59 شورای انقلاب در نظر است بنا به جهات و دلایل ذیل نسبت به فروش میزان 25/28 متر مربع عرصه واقع در انتهای خیابان عمارت انتهای کوچه یاران حسین متعلق به شهرداری اقدام گردد .

الف) شخصی به نام جعفر فلاحتی دارای ملکی به نشانی خیابان عمارت انتهای کوچه یاران حسین به شماره پرونده شهرسازی 50531-7691/17 می باشد که به موجب پروانه شماره 99012574 مورخ 22/10/99 مجوز ساخت جهت ملک موصوف صادر گردیده است پس از جانمایی و اجرای پروانه محقق میگردید در اثر اشتباه محاسباتی در زمان صدور پروانه جهت قطعات تفکیکی از بر گذر عمارت به میزان تقریبی 2 متر و در مجموع مقدار 25/28 متر مربیع به ملک شهرداری پیشروی صورت پذیرفته است کروکی و جانمایی نقشه پیوستی و نظریه کارشناسی  رسمی دادگستری در مقام تامین دلیل جملگی موید این مطلب است .

ب)از آنجاییکه مشارالیه در پیش روی صورت گرفته هیچ گونه سوئ نیتی نداشته و این پیش روی ناشی از اشتباه محاسباتی در زمان صدور پروانه جهت قطعات مجاور و قطعه موصوف بوده و اساساً قصد تجاوز و یا پیش روی نداشته است از طرفی ضرر شهرداری در این خصوص د رمقایسه با خساراتی که در نتیجه خلع ید و قلع بنا متوجه متوجه آقای جعفر فلاحتی می گردد نسبتاً جزیی می باشد لذا باستناد به قانون فوقالذکر این امکان وجود دارد که با جلب نظریه کارشناس منتخب میزان عرصه د رتصرف ارزیابی و مبلغ آن به شخص مالک به قیمت روز پرداخت گردد.علی ایحال بنا به مراتب فوق ضرورت فروش ملک مورد تصرف به میزان 25/28 متر مربع محرز و شهرداری در نظر دارد به جهت جلوگیری از تخریب بنا های احداثی احداثی با کاربری مسکونی که ارزش آن توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح نظریه مثبوت دبیرخانه شهرداری به شماره 7260/3 مورخ 26/3/1400 بابت هر متر مربع 000/000/80 ریال جمعاً به مبلغ 000/000/260/2 ریال ارزیابی گردیده است به ایشان منتقل نماید و تمامی هزینه های مربوطه من جمله هزینه انتقال سند برعهده ایشان می باشد.( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه یک فوریتی شهرداری قدس بشماره 15375/3 مورخ 27/06/1400 عطف به نامه شماره 84-10 مورخ 26/3/1400 با موضوع بند ششم از مصوبات سیصد وچهل وهفتمین جلسه مورخ 9/3/1400 همانطوریکه در لایحه شماره 681/3 مورخ 22/1/1400 بیان گردید:

با استناد به طرح تفصیلی مصوب  ملک متعلق به آقای سهراب رحمانی واقع در خیابان امامزاده خیابان امیر کبیر کوچه شهید دلفان پلاک 62 در بستر معبر وبین 2 خیابان موسوم به 14 متری دلفان قرارگرفته است که این دو خیابان برابر طرح تفصیلی ، بهم مشرف ومرتبط هستند لذا برابر سلسله مراتب معابر شهری وضوابط ومقررات مربوط به آنها مندرج در صفحه 84 دفترچه طرح تفصیلی ضرورت تملک آن محرز است می بایست مطابق مقررات مربوطه نسبت به تملک آن اقدام گردد چرا که با تملک این ملک راه دسترسی املاک همجوار تسهیل می یابد  .از آنجائیکه مشارالیه در طول سالیان متعدد برروی ملک موصوف متصرف بوده وایشان دارای اعیانی از قدیم الایام می باشد لذا شهرداری قدس در نظر دارد مستند به حقوق مکتسبه ایشان وضرورت اجرایی شدن طرح مذکور ، برابر ضوابط ومقررات مربوطه وآئین نامه مالی  معاملاتی قانون شهرداری ها اقدام نماید بنابراین با توجه به مراتب فوق تقاضامند است دستور فرمائید شرح لایحه شماره 681/3 مورخ 22/1/1400 مجدداً مورد بررسی قرارگرفته ومراتب تصویب آن به این شهرداری ابلاغ گردد. (یک نسه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد) (با 8 رای مخالف تصویب نشد)

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0