پنج‌شنبه, 6 آبان 1400
مصوبات 1400/6/11

بند یکم : با توجه به بررسی رزومه های رسیده به دبیرخانه شورای اسلامی شهر از بین داوطبین تصدی پست شهرداری قدس تا مورخ 1400/6/10، مقرر شد از بین نفرات منتخب تعداد پنج نفر از آقایان:

1- علیرضا عرب  6 رأی

2- عباس شوندی  5 رأی

3- علیرضا ناصری پور 5 رأی

4- محسن چیبائی   4 رأی

5- خدابخش محمدزاده پودینه  4 رأی

جهت تصدی پست شهردار انتخاب گردیدند و مقرر شد در روز یکشنبه مورخ14/6/1400 یک نفر به عنوان شهردار قدس انتخاب گردد.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0