دوشنبه, 11 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۸:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب گیت های الكترونیكی جهت نصب در ورزشگاه شهدای شهر قدس

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب گیت های الکترونیکی جهت نصب در ورزشگاه شهدای شهر قدس

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید و نصب گیت های الکترونیکی جهت نصب در ورزشگاه شهدای شهر قدس با برآورد اولیه 15/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به  حساب 0105708298000 بانک ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 750/000/000 ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

اقتصادسرآمد- نوبت اول98/7/8-نوبت دوم 98/7/15

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0