يکشنبه, 4 اسفند 1398
  • ساعت : ۹:۱۴:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ 
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای برون سپاری امور خدمات شهری منطقه دو

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای برون سپاری امور خدمات شهری منطقه دو

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به برون سپاری امور خدمات شهری منطقه دو برای مدت یکسال با برآورد اولیه ماهیانه6/905/014/650 ریال وسالیانه 82/860/175/800 ریال و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و عقد قرارداد با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی و شهرداری تهران) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ  500/000 ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000  بانک ملی شعبه شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه سالیانه معادل  4/143/800/790 ریال می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا  قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.
-شرکت کنندگانی که در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را کسب نکنند پاکت پیشنهاد قیمت آنان بازگشایی نخواهد شد و از دور مناقصه کنار گذاشته خواهند شد.
روزنامه جهان صنعت-
نوبت اول98/6/31-نوبت دوم 98/7/7

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0