يکشنبه, 4 اسفند 1398
  • ساعت : ۹:۱۰:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ 
آگهی مناقصه عمومی تهیه و لكه گیری آسفالت معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

 شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل:
1- تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با برآورد اولیه  2/000/000/000
2- تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با برآورد اولیه  2/000/000/000

از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 راه و باند) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال  قابل  واریز به حساب 0105708298000 بانک  ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان  انعقاد  قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در  رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روزنامه یادگار امروز- نوبت اول98/6/30-نوبت دوم 98/7/6

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0