دوشنبه, 11 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۴:۴۴:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ 
آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی خیابان شهید فصیحی

آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی خیابان شهید فصیحی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پیاده رو سازی خیابان شهید فصیحی با برآورد اولیه  5/300/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال  قابل  واریز به حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5% بر اورد اولیه به مبلغ 265/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
آسیا- نوبت اول98/6/25-نوبت دوم 98/7/1

 

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0