پنج‌شنبه, 19 تير 1399
  • ساعت : ۸:۱۷:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ 
آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه پنج (تاسیسات روشنایی بوستانها؛ بلوار ها ومیادین) برای مدت یک سال  با برآورد اولیه ماهیانه  199/103/660 ریال و سالیانه  2/389/243/920 از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 در رشته نگهداری ازتاسیسات روشنایی ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% بر اورد اولیه به مبلغ  119/462/196 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات  اول تا سوم تا  زمان انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد  یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

اقتصادسرآمد- نوبت اول  98/6/11 – نوبت دوم 98/6/20  

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0