سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • ساعت : ۱۴:۵۷:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
آگهی مناقصه عمومی ادامه تكمیل و تجهیز سوله مدیریت بحران پارك حنانه

آگهی مناقصه عمومی ادامه تکمیل و تجهیز سوله مدیریت بحران پارک حنانه

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ادامه تکمیل و تجهیز سوله مدیریت بحران پارک حنانه با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت( شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق  مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به  حساب 0105708298000 بانک ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات  اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در  رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه میباشد.
-متقاضیان قبلاز دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE ازواحد آموزش شهرداری میباشند.
-سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روزنامه جمهوری اسلامی- نوبت اول 98/4/2 – نوبت دوم 98/4/9   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0