سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • ساعت : ۱۴:۵۶:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
آگهی مزایده عمومی واگذاری زمین چمن مصنوعی كاووسیه

آگهی مزایده عمومی واگذاری زمین چمن مصنوعی کاووسیه

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری زمین چمن مصنوعی کاووسیه به مساحت 1282/5 مترمربع به صورت اجاره یک ساله با قیمت پایه کارشناسی سالیانه 480/000/000 ریال واقع در شهر قدس خیابان کاووسیه بعد ازاداره برق  با برآورد اولیه از طریق مزایده  عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم نسبت به دریافت وتحویل اوراق مزایده اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق  مزایده به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمزایده معادل 24/000/000 ریال می باشد.
- سپرده  نفرات  اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در  رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

روزنامه افکار- نوبت اول 98/4/2 – نوبت دوم 98/4/9

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0