دوشنبه, 25 تير 1403
  • ساعت : ۱۲:۰۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 82
next    /  2 prev
اجرای پروژه ساخت مصلی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ساخت مصلی شهر قدس (احداث و تکمیل نمای ورودی مصلی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/26

نوبت چاپ دوم: 1403/04/02

روزنامه روزگار ما

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0