دوشنبه, 25 تير 1403
  • ساعت : ۱۲:۰۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 90
next    /  2 prev
اجاره 2باب از اماكن تجاری شهرداری

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجاره 2باب از اماکن تجاری شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/23

نوبت چاپ دوم: 1403/03/30

روزنامه آرمان امروز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0