دوشنبه, 25 تير 1403
  • ساعت : ۱۲:۰۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 84
next    /  2 prev
تامین نیرو و تجهیزات به منظور تنظیم انضباط شهری...

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تامین نیرو و تجهیزات به منظور تنظیم انضباط شهری)و در راستای اجرای مفاد ماده 55 قانون شهرداریها به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/22

نوبت چاپ دوم: 1403/03/29

روزنامه افکار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0