دوشنبه, 28 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 226
next    /  2 prev
واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملك پسماند... (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملک پسماند خشک و ضایعات شهری در سطح شهر قدس از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/12/02

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/12/09

روزنامه افکار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0