جمعه, 11 اسفند 1402
  • ساعت : ۱۲:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 106
next    /  2 prev
خرید روزانه 80پرس غذا جهت پرسنل حفاظت فیزیكی (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید روزانه 80پرس غذا جهت پرسنل حفاظت فیزیکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰9/08

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/09/15

روزنامه هدف و اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0