دوشنبه, 25 تير 1403
  • ساعت : ۰۸:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 145
next    /  2 prev
تكمیل زمین تنیس پارك آزادگان (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل زمین تنیس پارک آزادگان از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰8/25

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/09/02

روزنامه تجارت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0