دوشنبه, 28 خرداد 1403
  • ساعت : ۰۸:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 124
next    /  2 prev
ادامه تكمیل كانالهای شـهری و سیسـتمهای مدرن و هدایت آبهای سـطحی(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ادامه تکمیل کانالهای شـهری و سیسـتمهای مدرن و هدایت آبهای سـطحی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰8/24

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/09/01

روزنامه سایه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0