دوشنبه, 11 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۳:۳:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ 
    /  2
واگذاری امور مربوط به رفع سد معبر شهرداری برای مدت یك سال

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری امور مربوط به رفع سد معبر شهرداری برای مدت یک سال

نوبت چاپ اول : 1400/03/24

نوبت چاپ دوم : 1400/03/31

روزنامه فرهیختگان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0