دوشنبه, 11 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۴۲:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 
    /  2
خرید و نصب حدوداً 3700مترمربع بنر در سطح شهرقدس

آگهی مناقصه عمومی

خرید و نصب حدوداً 3700مترمربع بنر در سطح شهرقدس

نوبت چاپ اول : 1400/03/18

نوبت چاپ دوم : 1400/03/25

روزنامه اقتصاد پویا

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0