چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۴:۲۵:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
رنگ آمیزی سرعت گیر از نوع دو جزعی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به رنگ آمیزی سرعت گیر از نوع دو جزعی متر شــهید کلهر با برآورد اولیه متری انقلاب و 4۵ متر مربع در بلوار 4۵حدود 1۵00 ریال از طریق مناقصــه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ۵/000 /000 /000 راه ) اقدام نماید.(شرکتهای دارای حداقل رتبه ۵ روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به متقاضیان می توانند ظرف مــدت 10فاصله یک هفته از نوبتاول چاپ خواهد شــد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهرقدس لامی ، بلوار جمهوری ، بلوار تولید گران ساختمان مرکزی شهرداری ، بلوار انقلاب اســشهرقدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند . ریــال قابل واریز به حســاب - خریــد اوراق مناقصه بــه مبلــغ 000 / 00 1/۵010۵ بانک ملی شعبه شهرداری شهر قدس708298000 برآورد اولیه به مبلغ 000/ 2۵0/000 ریال و به %۵ - سپرده شرکت در مناقصه معادل صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی میباشد.- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد. - شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است. - هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است. - سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است . از اداره HSE- متقاضیان قبل از دریافت اســناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی آموزش شهرداری میباشند.

تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/ 12/ 1399تاریخ انتشار نوبت اول: 20/ 12/ 1399

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0