چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۰:۵۳:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
تامین روشنایی بلوار زیتون واقع در شهر قدس بلوار كلهر جنب دانشگاه آزاد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری شهر قدس در نظر دارد تامین روشنایی بلوار زیتون واقع در شهر قدس بلوار کلهر جنب دانشگاه آزاد را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

۱_ برآورد اولیه: مبلغ اولیه برآورد انجام کار مجموعه حدود ۴/۹۰۵/۸۴۵/۵۹۶ ریال(چهار میلیارد و نهصد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود و شش ریال)

۲_ مدت اجرای پروژه ۳ ماهه و مدت تضمین اجرای پروژه از سوی پیمانکار ۱۲ ماه می باشد.

۳_ تضمین شرکت در مناقصه ۲۴۵/۲۹۲/۲۸۰ ریال (دویست و چهل و پنج میلیون و دویست و نود و دو هزار و دویست و هشتاد ریال) می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانتنامه به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.

پرداخت تضمین شرکت در مناقصه به صورت نقدی از طریق شماره حساب ۰۱۰۵۷۰۸۳۲۷۰۰۳  به نام شهرداری شهرقدس

۳_ قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
قیمت اسناد مناقصه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) می‌باشد که به حساب شماره ۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰ به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل پرداخت می‌باشد.
۴_مهلت خرید اسناد:
مهلت خرید اسناد مناقصه به مدت ۷ روز از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۳/۳۰) روز یکشنبه مورخ  ۹۹/۱۱/۱۲ بود و اسناد و مدارک مناقصه از طریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

۵_ مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات:

مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ و نحوه تحویل اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد.

۶_ حداقل رتبه و رشته مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

داشتن حداقل رتبه ۵ پیمانکاری با تاریخ معتبر در رشته نیرو از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

۷_ پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.
۸_سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
۹_سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0