پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس شورای اسلامی شهرقدس

مهندس حسینعلی مقدم

رئیس شورای اسلامی شهر قدس


شهردار

مهندس سعید شهلی

شهردار قدس


رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس

event date : Thu Jun 23, 2022  |  item visited : 18
event date : Thu Jun 23, 2022  |  item visited : 18
event date : Tue Jun 21, 2022  |  item visited : 21
Page1of148123456...148.Next.GO
نمایی از شهررسانه


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0